Radām un vadām

Atbalsts saskaņotai izglītības iestādes darbībai, tās pilnveidei atbilstoši mērķim un uzdevumiem, lai veidotu kopīgu redzējumu par mācīšanu un mācīšanos iestādes mērogā.

Mācību materiāls karjeras nedēļai (6. – 12. klasei)

Ikgadējā Karjeras nedēļa šogad norisināsies no 17. līdz 21. oktobrim un jau ceturto gadu Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs izstrādā metodes, lai veicinātu karjeras integrēšanu pilnveidotajā mācību saturā un pieejā.  Karjeras nedēļa ...

Lasīt vairāk

Mācību procesa pilnveides atbalsts

Eiropas Sociālā fonda projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” ir izstrādāts metodiskais līdzeklis "Mācību procesa pilnveides atbalsts. Metodiskie ieteikumi pārmaiņu vadītājiem  un īstenotājiem skolā". Metodisko ieteikumu mērķauditorija ...

Lasīt vairāk

Iet līdzi laikam un dažkārt pat to apsteidz

Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktors Romans Alijevs atzīst, ka skolas vadītājs un vadības komanda ir atbildīga par atbalstu skolotājiem, lai viņi varētu ieviest pilnveidoto mācību saturu un īstenot kompetenču pieeju. Lai tas notiktu, nepieciešams sarunāties un ...

Lasīt vairāk

Metodes darbam ar skolēniem karjeras nedēļā

Jaunais mācību saturs rosina karjeras izglītību integrēt mācību procesā, tāpēc Karjeras nedēļā/ mēnesī/ mācību gadā piedāvājam divas metodes, kuras var izmantot gan mācību priekšmetu skolotāji, gan klašu audzinātāji, gan pedagogi karjeras ...

Lasīt vairāk

Labizjūta

Gatavojoties Jelgavas pedagogu augusta sanāksmei, pirmsskolas pedagogi tikās, domāja un sprieda, kas, viņuprāt, ir labizjūta, cik tā ir nozīmīga mūsu ikdienā un kas to nodrošina. Vai, runājot par labizjūtu, mēs domājam tikai par bērniem? Vai nozīmīga arī skolotāju, ...

Lasīt vairāk

Bērnu pašvadītas darbības veicināšana vasaras periodā

Vasara ir ļoti pateicīgs laiks darbībām ārā. Lai bērnus rosinātu pašvadītai darbībai grupas laukumā, neskatoties uz laika apstākļiem, jānodrošina daudzveidīgs materiālu klāsts, kas ļauj bērniem veikt zināmas un iemīļotas nodarbes, kā arī pamudina veidot ko ...

Lasīt vairāk

Tests 9. klašu skolēniem karjeras virziena noteikšanai

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) ir izstrādājis testu, lai skolēniem palīdzētu izdarīt izvēli par piemērotāko mācību virzienu pēc 9. klases. ZRKAC karjeras konsultante Līga Damberga stāsta: “Ikdienas praksē, konsultējot ...

Lasīt vairāk

Pirmsskolas izglītības pedagoģiskā procesa plānošanas iespējamais algoritms

Domājot par pedagoģiskā procesa plānošanu pirmsskolas izglītības grupā, var pamanīt noteiktas likumsakarības starp plānu veidojošajām sadaļām. Ja šīs sastāvdaļas izprot, plāna izveides process kļūst kvalitatīvāks un pats plāns ...

Lasīt vairāk

Attālināta mācīšanās sākumskolas posmā

Lai kā gribētos domāt, ka tagad visi skolēni sēdēs mājās un paši mācīsies, sākumskolas skolēnu attālināto mācīšanos bez iepriekšējas un  mērķtiecīgas nepieciešamo prasmju attīstīšanas un atbalsta nav iespējams īstenot. Rīgas ...

Lasīt vairāk

Izaicinājums vai lielā iespēja skolotājam

Lielāko daļu šī mācību gada daudzi skolotāji strādā paaugstinātā stresa situācijā, nepārtraukti sastopas ar dažādiem izaicinājumiem. Ārkārtas situācija pasaulē, mūsu valstī ir nebijusi, manuprāt, mēs varam parādīt prasmi reaģēt, pārstrukturēt savu darbību. ...

Lasīt vairāk

PII vadītāju un skolu direktoru vietnieku tikšanās seminārā „Vērošanas prakse”

20. februārī ZRKAC Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un skolu direktoru vietnieki tikās seminārā „Vērošanas prakse”. Semināra aktualitāti noteica pieejas maiņa pirmsskolas izglītības satura īstenošanā. Iestādei kā organizācijai ir ...

Lasīt vairāk

PII vadītāju un skolu direktoru vietnieku seminārs „Diferencēšana”

13. februārī notika seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un skolu direktoru vietniekiem. Semināra tēma bija „Diferencēšana”. Prakse liecina, ka diferencēšanu skolotāji saprot kā satura pielāgošanu, pagrūtināšanu vai ...

Lasīt vairāk

PII „Lācītis” labās prakses seminārs ”Pedagoģiskā procesa plānošana"

Šī gada 30. janvārī Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki pulcējās PII „Lācītis” uz labās prakses semināru ”Pedagoģiskā procesa plānošana”. PII vietnieki ir mērķtiecīgi mācījušies trīs gadu garumā, lai ...

Lasīt vairāk

Februārī PII vadītāju vietnieki tiksies divos darbsemināros

13. februārī pl. 14.30 ZRKAC notiks seminārs PII vadītāju vietniekiem „Mācību satura diferencēšana”. Mērķis - precīzāka izpratne par to, kas ir ...

Lasīt vairāk

Pedagoģiskā procesa plānošana ar PII vadītāju vietniekiem

Šajā mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādes uzsāka satura reformas īstenošanu. Aizvadīts pirmais pusgads, un katrai pirmsskolas izglītības iestādei ir savi secinājumi, ieguvumi, atziņas. Pirmajā Labās prakses seminārā “Pedagoģiskā procesa ...

Lasīt vairāk

PII vadītāju un vietnieku semināra materiāli „Pedagoģiskās padomes sēde”

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 12. decembrī notika PII vadītāju un vadītāju vietnieku seminārs "Pedagoģiskās padomes sēde". Materiāli no tās pieejami šeit: ...

Lasīt vairāk

Pirmsskolu jomu koordinatoru semināra aktualitātes

Jelgavas pilsētas pašvaldības PII " Zīļuks" vadītājas vietnieces izglītības jomā Ludmilas Kudreņickas prezentācija par aktualitātēm no pirmsskolu jomu koordiantoru semināra. ...

Lasīt vairāk

2019. gada materiāli no seminārnodarbībām

2019. /2020. mācību gadā tika uzsāktas diferencētas seminārnodarbības un aktualizētas šādas tēmas: Pielikums: Dati kā ...

Lasīt vairāk

Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Sprīdītis”

Pozitīvās prakses piemērs darbinieku sadarbībai mazajās darba grupās pedagoģiskā procesa nodrošināšanā iestādē 2017./2018.m.g. Iestādē tiek izveidotas 4 mazās darba grupas (2-gadn. ...

Lasīt vairāk

Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Rotaļa” darbs mācīšanās grupās

Šajā mācību gadā, strādājot ar Skola 2030 daudzveidīgo un apjomīgo materiālu klāstu, svarīgi bija uzzināt atbildi no pirmsskolas izglītības skolotājām uz jautājumu "Ko ES kā pirmsskolas izglītības skolotājs varu mainīt, ieviešot jauno, uz kompetencēm ...

Lasīt vairāk