Laboratorijas

LASĪTPRASMES LABORATORIJA

Laba lasītprasme ir viena no 21. gadsimta sabiedrības sociālajām un ekonomiskajām pamatprasībām. Lai bērni iegūtu labu lasītprasmi, būtiski ir trīs svarīgi faktori: lasītprasmes mācīšanas pieejas, skolotāju zināšanas un prasmes lasītprasmes mācīšanā un lasīšanas veicināšana ārpus mācību stundām. Diskutējot ar pilsētas vadību un Jelgavas izglītības pārvaldes (JIP) pārstāvjiem par metodisku atbalstu, lai uzlabotu izglītības kvalitāti pilsētā, tika izvirzīts pieņēmums, ka viens no risinājumiem, kas ļautu paaugstināt skolēnu sekmju līmeni, ir mērķtiecīgs darbs lasītprasmes uzlabošanā: lasītprasmes veidošanās mehanisma izpēte, efektīvu lasītprasmes apguves stratēģiju izpēte un atlase, lasīšanas ekspertu apmācība, paplašinot atbalsta iespējas skolēniem tieši izglītības iestādēs. Zemgales reģiona kompetenču centra Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas speciālisti 2017. gada oktobrī izveidoja lasītprasmes laboratoriju, lai izpētītu esošo situāciju lasītprasmes apguvē un uzsāktu darbu pie lasītprasmes veicināšanas atbalsta sistēmas pilnveides pilsētā.

Lasītprasmes laboratorijas mērķis – efektīva pieeja lasītprasmes apguvei.

VESELĪBAS LABORATORIJA

Veselības izglītība veido izpratni par veselīga dzīvesveida priekšrocībām, stiprina spējas pieņemt veselīgu dzīvesveidu un savā ikdienā iekļaut veselības veicināšanas aktivitātes. Veselības laboratorija ir Jelgavas pilsētas domes Veselības veicināšanas konsultatīvās komisijas ideja, kura nu ar Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra (ZRKAC) un Jelgavas sociālo lietu pārvaldes (JSLP) Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļas speciālistu darbu un degsmi tiek realizēta. ZRKAC iekārtota Veselības laboratorija – ar interaktīviem izglītojošiem materiāliem un tehniku aprīkots mācību kabinets, kurā bērni un jaunieši apgūst dažādas veselības tēmas. “Metodisko dārgumu” Veselības laboratorija ir nākamais solis, lai veicinātu bērnu un jauniešu veselības izglītību un veselībpratību. Sadaļa "Veselības laboratorija" ir atbalsta materiālu krātuve pedagogiem, kurā var atrast kvalitatīvus materiālus un metodes veselības tēmu iekļaušanai mācību procesā veselīga dzīvesveida pamatu apguvei un ieradumu veidošanai.