Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis: zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas uzdevumi:

  1. sekmēt vispusīgu bērna attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai;
  2. attīstīt bērna sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, domu un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības;
  3. attīstīt kritisko domāšanu, prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus, jaunradi un uzņēmējspēju, sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un digitālās prasmes;
  4. veidot pratību pamatus mācību jomās – valodas, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselībsa un fizisko aktivitātāšu;
  5. nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei.

Pielikums: Pirmskolas mācību jomas

Pielikums: Pirsmkolas obligātais saturs

 

Jelgavas pilsētas pirmsskolas mācību jomas vadītāja: 

Agita Rasiņa (Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Gaismiņa”),
E-pasts: agita.rasina@izglitiba.jelgava.lv