Dabaszinātnes

Metodiskie materiāli

 • Metodiskajā materiālā koku un krūmu noteikšanai ziemā ir izveidotas noteicēja kartītēs, kurās ir attēloti savvaļas un dekoratīvo koku un krūmu zari ar pumpuriem un doti augu nosaukumi latviešu, latīņu un krievu valodā. Materiāls tapis Rīgas Jauno tehniķu centrā.

 • Augi pavasarī

  Pievienots:

  Metodiskajā materiālā “Augi pavasarī” ir apkopoti pavasarī ziedoši lakstaugi, kas klasificēti pēc to ziedu krāsas. Materiāls tapis Rīgas Jauno tehniķu centrā.

 • "Dabas alfabēts"

  Pievienots:

  "Dabas alfabēts" ir uzdevumu krājums dzīvo organismu nosaukumu apguvei. Materiāls tapis Rīgas Jauno tehniķu centrā 2021. gadā. Krājumā iekļauti 20 uzdevumi. Katrs sastāv no 2 lapām - uzdevumu lapas - tabula ar latviešu alfabēta burtiem un dzīvo organismu attēliem un šifra.

 • Metodiskais līdzeklis “Portfolio mācību jomu satura un latviešu valodas integrētai apguvei” pamatizglītības un vidējās izglītības skolotājiem veidots, lai palīdzētu mazākumtautību skolēniem mācību priekšmetu satura apguves procesā apgūt arī latviešu valodu. Izstrādāts Latviešu valodas aģentūras īstenotā ESF projekta Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.

 • Galvenās mācīšanas idejas, mācot Covid-19 laikā. Kā mācīt Covid-19 laikā? Kādas izmaiņas jāievieš? Kā adaptēties jaunajai situācijai? Kādi ir lielākie izaicinājumi? Kā notiek pāreja uz digitālo mācīšanu? Kādi rīki tiek izmantoti? Kādas ir digitālās mācīšanas priekšrocības?

 • Materiāls ir rediģējams un pielāgojams gandrīz jebkuram mācību priekšmetam 7.-12. kl. (oriģ. izmantots 12. kl. dabaszinībam tematā "Tehnoloģijas un to radītās vides pārmaiņas". Kritēriji ļauj skolēnam pirms prezentācijas veidošanas saprast, kam jābūt redzamam radošā darba rezultātā, skolotājam atvieglo radošo darbu vērtēšanu un konkrētas atgriezeniskās saites sniegšanu, kā arī skolēnam gala rezultātā ir vieglāk saprast, kāpēc saņemts konkrētais vērtējums, kas ir izdevies un kas būtu jāpilnveido.

 • Materiāls ir izmantojams kā lasīšanas uzdevums 12. klases dabaszinībās tematā "Evolūcija un ģenētika" vai 10. klases bioloģijā tematā "Dzīvības rašanās un evolūcija".

 • Materiāls ir rediģējams un pēc būtības izmantojams jebkurā mācību priekšmetā 7.-12. klasei (oriģināli izmantots 10. klases dabaszinībām tematā "Atoma uzbūve. Radioaktivitāte"). Skolotājs plānā ieraksta plānotās tēmas un sasniedzamos rezultātus. Skolēni plānu saņem temata sākumā un katras tēmas noslēgumā atbild uz jautājumiem, tādā veidā reflektējot par zināšanu un prasmju apguvi.

 • Mateiālā ietilpst: teksts 5 slaidu prezentācijas izveidei un 5 slaidu prezentācijas vērtēšanas kritēriji. Tie ir izmantojami 11. klases dabaszinību tematā "Gāzes dabā un tehnikā", bet der arī ģeogrāfijā un ķīmijā. 5 slaidu prezentācijas vērtēšanas kritēriji ir rediģējams materiāls un pēc būtības pielāgojams gandrīz jebkuram mācību priekšmetam 7.-12. klasē .

 • Vides faktoru ietekme uz cilvēka organismu. Toksiskās un atkarību izraisošās vielas, Psihotropās vielas, Eletromagnetiskā starojuma ietekme, Skaņas ietekme un mērīšana, mazgāšanas līdzekļi, imunitāte. Materiāls iesniegts konkursa "Laiks iespējām" 2018./2019. ietvaros

Mācību procesa pilnveides atbalsts

Eiropas Sociālā fonda projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” ir izstrādāts metodiskais līdzeklis "Mācību procesa pilnveides atbalsts. Metodiskie ieteikumi pārmaiņu vadītājiem  un īstenotājiem skolā". Metodisko ieteikumu mērķauditorija ...

Lasīt vairāk

Iet līdzi laikam un dažkārt pat to apsteidz

Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktors Romans Alijevs atzīst, ka skolas vadītājs un vadības komanda ir atbildīga par atbalstu skolotājiem, lai viņi varētu ieviest pilnveidoto mācību saturu un īstenot kompetenču pieeju. Lai tas notiktu, nepieciešams sarunāties un ...

Lasīt vairāk

Metodes darbam ar skolēniem karjeras nedēļā

Jaunais mācību saturs rosina karjeras izglītību integrēt mācību procesā, tāpēc Karjeras nedēļā/ mēnesī/ mācību gadā piedāvājam divas metodes, kuras var izmantot gan mācību priekšmetu skolotāji, gan klašu audzinātāji, gan pedagogi karjeras ...

Lasīt vairāk

Labizjūta

Gatavojoties Jelgavas pedagogu augusta sanāksmei, pirmsskolas pedagogi tikās, domāja un sprieda, kas, viņuprāt, ir labizjūta, cik tā ir nozīmīga mūsu ikdienā un kas to nodrošina. Vai, runājot par labizjūtu, mēs domājam tikai par bērniem? Vai nozīmīga arī skolotāju, ...

Lasīt vairāk

Bērnu pašvadītas darbības veicināšana vasaras periodā

Vasara ir ļoti pateicīgs laiks darbībām ārā. Lai bērnus rosinātu pašvadītai darbībai grupas laukumā, neskatoties uz laika apstākļiem, jānodrošina daudzveidīgs materiālu klāsts, kas ļauj bērniem veikt zināmas un iemīļotas nodarbes, kā arī pamudina veidot ko ...

Lasīt vairāk

Tests 9. klašu skolēniem karjeras virziena noteikšanai

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) ir izstrādājis testu, lai skolēniem palīdzētu izdarīt izvēli par piemērotāko mācību virzienu pēc 9. klases. ZRKAC karjeras konsultante Līga Damberga stāsta: “Ikdienas praksē, konsultējot ...

Lasīt vairāk

Pirmsskolas izglītības pedagoģiskā procesa plānošanas iespējamais algoritms

Domājot par pedagoģiskā procesa plānošanu pirmsskolas izglītības grupā, var pamanīt noteiktas likumsakarības starp plānu veidojošajām sadaļām. Ja šīs sastāvdaļas izprot, plāna izveides process kļūst kvalitatīvāks un pats plāns ...

Lasīt vairāk

Attālināta mācīšanās sākumskolas posmā

Lai kā gribētos domāt, ka tagad visi skolēni sēdēs mājās un paši mācīsies, sākumskolas skolēnu attālināto mācīšanos bez iepriekšējas un  mērķtiecīgas nepieciešamo prasmju attīstīšanas un atbalsta nav iespējams īstenot. Rīgas ...

Lasīt vairāk

Izaicinājums vai lielā iespēja skolotājam

Lielāko daļu šī mācību gada daudzi skolotāji strādā paaugstinātā stresa situācijā, nepārtraukti sastopas ar dažādiem izaicinājumiem. Ārkārtas situācija pasaulē, mūsu valstī ir nebijusi, manuprāt, mēs varam parādīt prasmi reaģēt, pārstrukturēt savu darbību. ...

Lasīt vairāk

PII vadītāju un skolu direktoru vietnieku tikšanās seminārā „Vērošanas prakse”

20. februārī ZRKAC Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un skolu direktoru vietnieki tikās seminārā „Vērošanas prakse”. Semināra aktualitāti noteica pieejas maiņa pirmsskolas izglītības satura īstenošanā. Iestādei kā organizācijai ir ...

Lasīt vairāk

PII vadītāju un skolu direktoru vietnieku seminārs „Diferencēšana”

13. februārī notika seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un skolu direktoru vietniekiem. Semināra tēma bija „Diferencēšana”. Prakse liecina, ka diferencēšanu skolotāji saprot kā satura pielāgošanu, pagrūtināšanu vai ...

Lasīt vairāk

PII „Lācītis” labās prakses seminārs ”Pedagoģiskā procesa plānošana"

Šī gada 30. janvārī Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki pulcējās PII „Lācītis” uz labās prakses semināru ”Pedagoģiskā procesa plānošana”. PII vietnieki ir mērķtiecīgi mācījušies trīs gadu garumā, lai ...

Lasīt vairāk

Februārī PII vadītāju vietnieki tiksies divos darbsemināros

13. februārī pl. 14.30 ZRKAC notiks seminārs PII vadītāju vietniekiem „Mācību satura diferencēšana”. Mērķis - precīzāka izpratne par to, kas ir ...

Lasīt vairāk

Pedagoģiskā procesa plānošana ar PII vadītāju vietniekiem

Šajā mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādes uzsāka satura reformas īstenošanu. Aizvadīts pirmais pusgads, un katrai pirmsskolas izglītības iestādei ir savi secinājumi, ieguvumi, atziņas. Pirmajā Labās prakses seminārā “Pedagoģiskā procesa ...

Lasīt vairāk

PII vadītāju un vietnieku semināra materiāli „Pedagoģiskās padomes sēde”

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 12. decembrī notika PII vadītāju un vadītāju vietnieku seminārs "Pedagoģiskās padomes sēde". Materiāli no tās pieejami šeit: ...

Lasīt vairāk

Pirmsskolu jomu koordinatoru semināra aktualitātes

Jelgavas pilsētas pašvaldības PII " Zīļuks" vadītājas vietnieces izglītības jomā Ludmilas Kudreņickas prezentācija par aktualitātēm no pirmsskolu jomu koordiantoru semināra. ...

Lasīt vairāk

2019. gada materiāli no seminārnodarbībām

2019. /2020. mācību gadā tika uzsāktas diferencētas seminārnodarbības un aktualizētas šādas tēmas: Pielikums: Dati kā ...

Lasīt vairāk

Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Sprīdītis”

Pozitīvās prakses piemērs darbinieku sadarbībai mazajās darba grupās pedagoģiskā procesa nodrošināšanā iestādē 2017./2018.m.g. Iestādē tiek izveidotas 4 mazās darba grupas (2-gadn. ...

Lasīt vairāk

Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Rotaļa” darbs mācīšanās grupās

Šajā mācību gadā, strādājot ar Skola 2030 daudzveidīgo un apjomīgo materiālu klāstu, svarīgi bija uzzināt atbildi no pirmsskolas izglītības skolotājām uz jautājumu "Ko ES kā pirmsskolas izglītības skolotājs varu mainīt, ieviešot jauno, uz kompetencēm ...

Lasīt vairāk