Dabaszinātnes

Metodiskie materiāli

 • Rokasgrāmatā ietvertas 111 atgriezeniskās saites aktivitātes, kuras skolotāji var izmantot gan klātienes, gan neklātienes mācību procesā. Tās sagrupētas tā, lai skolotāji var vieglāk atrast piemērotāko paņēmienu konkrētai situācijai. Rokasgrāmatā pieejams arī teorētiskais materiāls atgriezeniskās saites pielietojuma izpratnes pilnveidei, kas atspoguļo efektīvas un pozitīvas AS būtību. Darbs izstrādāts konkursa "Mācies digitāli" ietvaros 2021./2022. māc.g.

 • Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāja Daina Birkenbauma ir izveidojusi Youtube kanālu, kurā ievietoti apmēram 130 video materiāli, ko var izmantot mācību priekšmetā "Bioloģija". Ieskatam tiek piedāvāts vienas video stundas un pievienoto materiālu apraksts, kā arī norādīta Youtube kanāla saite. Darba autore materiālus veidojusi, akcentējot jaunajā standartā aktuālās prasmes un caurvijas. Materiāls iesniegts konkursam "Mācies digitāli" 2021./2022. māc. g.

 • Metodiskajā materiālā koku un krūmu noteikšanai ziemā ir izveidotas noteicēja kartītēs, kurās ir attēloti savvaļas un dekoratīvo koku un krūmu zari ar pumpuriem un doti augu nosaukumi latviešu, latīņu un krievu valodā. Materiāls tapis Rīgas Jauno tehniķu centrā.

 • Augi pavasarī

  Pievienots:

  Metodiskajā materiālā “Augi pavasarī” ir apkopoti pavasarī ziedoši lakstaugi, kas klasificēti pēc to ziedu krāsas. Materiāls tapis Rīgas Jauno tehniķu centrā.

 • "Dabas alfabēts"

  Pievienots:

  "Dabas alfabēts" ir uzdevumu krājums dzīvo organismu nosaukumu apguvei. Materiāls tapis Rīgas Jauno tehniķu centrā 2021. gadā. Krājumā iekļauti 20 uzdevumi. Katrs sastāv no 2 lapām - uzdevumu lapas - tabula ar latviešu alfabēta burtiem un dzīvo organismu attēliem un šifra.

 • Metodiskais līdzeklis “Portfolio mācību jomu satura un latviešu valodas integrētai apguvei” pamatizglītības un vidējās izglītības skolotājiem veidots, lai palīdzētu mazākumtautību skolēniem mācību priekšmetu satura apguves procesā apgūt arī latviešu valodu. Izstrādāts Latviešu valodas aģentūras īstenotā ESF projekta Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.

 • Galvenās mācīšanas idejas, mācot Covid-19 laikā. Kā mācīt Covid-19 laikā? Kādas izmaiņas jāievieš? Kā adaptēties jaunajai situācijai? Kādi ir lielākie izaicinājumi? Kā notiek pāreja uz digitālo mācīšanu? Kādi rīki tiek izmantoti? Kādas ir digitālās mācīšanas priekšrocības?

 • Materiāls ir rediģējams un pielāgojams gandrīz jebkuram mācību priekšmetam 7.-12. kl. (oriģ. izmantots 12. kl. dabaszinībam tematā "Tehnoloģijas un to radītās vides pārmaiņas". Kritēriji ļauj skolēnam pirms prezentācijas veidošanas saprast, kam jābūt redzamam radošā darba rezultātā, skolotājam atvieglo radošo darbu vērtēšanu un konkrētas atgriezeniskās saites sniegšanu, kā arī skolēnam gala rezultātā ir vieglāk saprast, kāpēc saņemts konkrētais vērtējums, kas ir izdevies un kas būtu jāpilnveido.

 • Materiāls ir izmantojams kā lasīšanas uzdevums 12. klases dabaszinībās tematā "Evolūcija un ģenētika" vai 10. klases bioloģijā tematā "Dzīvības rašanās un evolūcija".

 • Materiāls ir rediģējams un pēc būtības izmantojams jebkurā mācību priekšmetā 7.-12. klasei (oriģināli izmantots 10. klases dabaszinībām tematā "Atoma uzbūve. Radioaktivitāte"). Skolotājs plānā ieraksta plānotās tēmas un sasniedzamos rezultātus. Skolēni plānu saņem temata sākumā un katras tēmas noslēgumā atbild uz jautājumiem, tādā veidā reflektējot par zināšanu un prasmju apguvi.

 • Mateiālā ietilpst: teksts 5 slaidu prezentācijas izveidei un 5 slaidu prezentācijas vērtēšanas kritēriji. Tie ir izmantojami 11. klases dabaszinību tematā "Gāzes dabā un tehnikā", bet der arī ģeogrāfijā un ķīmijā. 5 slaidu prezentācijas vērtēšanas kritēriji ir rediģējams materiāls un pēc būtības pielāgojams gandrīz jebkuram mācību priekšmetam 7.-12. klasē .

 • Vides faktoru ietekme uz cilvēka organismu. Toksiskās un atkarību izraisošās vielas, Psihotropās vielas, Eletromagnetiskā starojuma ietekme, Skaņas ietekme un mērīšana, mazgāšanas līdzekļi, imunitāte. Materiāls iesniegts konkursa "Laiks iespējām" 2018./2019. ietvaros