Lasītprasmes laboratorija

Laba lasītprasme ir viena no 21. gadsimta sabiedrības sociālajām un ekonomiskajām pamatprasībām. Sekmīga lasītprasmes apguve ir būtiska, lai varētu sasniegt savus personīgos mērķus, gūt sociālo piepildījumu, aktīvi piedalītos sabiedriskajā dzīvē, iekļautos un attīstītos darba tirgū. Laba lasītprasme ir ne tikai viens no galvenajiem mācību mērķiem, bet arī mācīšanās līdzeklis. Lasītprasmes apguve ir viens no skolēnu izglītošanās un attīstības svarīgākajiem priekšnoteikumiem, kas pamatā nostiprinās līdz 4. klasei. Taču ne visiem bērniem izdodas kļūt par labiem lasītājiem. Visā pasaulē, tai skaitā arī Latvijā, ir vērojama tendence pieaugt bērnu skaitam ar runas un valodas attīstības aizturi vai traucējumiem. Pētījumu dati rāda, ka 24 % sešgadnieku ir logopēdiski traucējumi. Tas ir tikai viens no iemesliem. Lasītprasmi ietekmē arī bērnu intelektuālā, emocionālā, fiziskā attīstība, kā arī sociālie, psiholoģiskie, sensomotorie faktori. VISC īstenotais projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” paredz katra skolēna individuālo vajadzību atpazīšanu un nodrošināšanu. Bērnu lasītprasmes veicināšanas atslēga ir visu iesaistīto pušu sadarbība. Lai bērni iegūtu labu lasītprasmi, būtiski ir trīs svarīgi faktori, kas ir savstarpēji saistīti:

  • lasītprasmes mācīšanas pieejas (t. sk. pasākumi lasīšanas grūtību risināšanai, agrīna lasītprasmes iespējamo grūtību diagnostika);
  • skolotāju zināšanas un prasmes lasītprasmes mācīšanā;
  • lasīšanas veicināšana ārpus mācību stundām.

Diskutējot par šo jautājumu ar pilsētas vadību un Jelgavas izglītības pārvaldes (JIP) pārstāvjiem par metodisku atbalstu, lai uzlabotu izglītības kvalitāti pilsētā, tika izvirzīts pieņēmums, ka viens no risinājumiem, kas ļautu paaugstināt skolēnu sekmju līmeni, ir mērķtiecīgs darbs lasītprasmes uzlabošanā: lasītprasmes veidošanās mehanisma izpēte, efektīvu lasītprasmes apguves stratēģiju izpēte un atlase, lasīšanas ekspertu apmācība, paplašinot atbalsta iespējas skolēniem tieši izglītības iestādēs. Zemgales reģiona kompetenču centra Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas speciālisti 2017. gada oktobrī izveidoja lasītprasmes laboratoriju, lai izpētītu esošo situāciju lasītprasmes apguvē un uzsāktu darbu pie lasītprasmes veicināšanas atbalsta sistēmas pilnveides pilsētā.

Lasītprasmes laboratorijas mērķis – efektīva pieeja lasītprasmes apguvei

Uzdevumi:

  1. noteikt lasītprasmes grūtības 1. – 3. klašu skolēniem, izmantojot diagnosticējošos darbus un DIBEL NEXT testus;
  2. analizēt diagnosticējošo darbu un DIBEL NEXT testu rezultātus, raksturot situāciju, veidot secinājumus un ieteikumus lasītprasmes apguvei.

Nepieciešamie resursi pedagogu atbalsta sniegšanai:

  • pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci lasītprasmes mācīšanas jomā;
  • sagatavot lasītprasmes skolotājus;
  • izveidot lasītprasmes veicināšanas atbalsta materiālu krātuvi pedagogiem.

Rokasgrāmata "L-A-S-Ī-T. Kā mācīt un mācīties lasīt"

2021. gada 18. martā ar starptautisku tiešsaistes konferenci "Lasītprasmes pilnveides ceļā" noslēdzās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekts "Pedagoga darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai" Nr. 2019-1-LV01-KA201-060438, kurā piedalījās ...

Lasīt vairāk

2020. gada rudenī pedagogiem būs pieejama rokasgrāmata par lasītprasmi

2020. gadā turpinās uzsāktā Erasmus+ projekta “Pedagogu darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai” ...

Lasīt vairāk

Diagnosticējošie darbi lasītprasmē 2. klasei

Lai vērotu lasītprasmes apguves dinamiku, 2018./2019. mācību gadā tika turpināts darbs lasītprasmes diagnosticēšanā. Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra speciālisti sadarbībā ar Jelgavas 4. sākumskolas un Jelgavas 2. pamatskolas direktoru vietniekiem ...

Lasīt vairāk

Diagnosticējošie darbi lasītprasmē 1. klasei

Lai pilnveidotu lasītprasmes veicināšanas atbalsta sistēmu pilsētā, 2017. gada oktobrī tika piedāvāts diagnosticējošais darbs lasītprasmē 1. klasei. Diagnosticējošā darba mērķis - apzināt skolēnus, kam ir lasīšanas grūtību risks un ...

Lasīt vairāk