Pirmsskolai

Metodiskie materiāli

 • Spēle “Burtu rats”

  Pievienots:

  Digitālās spēles mērķis ir skaņas un burta saiknes nostiprināšana un lasītprasmes apguves motivācijas veicināšana. Spēle paredzēta mazākumtautību bērniem no 5 līdz 7 gadu vecumam. Materiāls iesniegts konkursa "Mācies digitāli" (2020./2021. māc. g.) ietvaros.

 • Interaktīvais materiāls paredzēts pirmsskolas 3. posmam (5–6 g.v. bērniem), veidots izmantošanai SMART Notebook vidē. Mācību joma – sociālā un pilsoniskā, integrējot latviešu valodu un matemātiku. Plānotais bērnam sasniedzamais rezultāts – stāsta par izglītības iestādi, kuru apmeklē, piemēram, nosaukums, adrese, darbinieki, telpas, grupas telpa, galvenie notikumi. Materiāls iesniegts konkursa "Mācies digitāli" (2020./2021. māc. g.) ietvaros.

 • Metodiskais materiāls ir veidots darbam ar 5–6 g.v. bērniem jaunajā pirmsskolas mācību programmā. Saturs tiek apgūts integrētā mācību procesā, ietverot tehnoloģiju, valodu, matemātikas, dabaszinātņu un kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas. Materiāls iesniegts konkursa "Mācies digitāli" (2020./2021. māc. g.) ietvaros.

 • E-grāmata veidota dažādu pirmsskolas vecumu bērniem, sniedzot iespēju motivēt sevi darbam, vērtēt savu uzvedību, izdarīt secinājumus, gūt pozitīvu pieredzi pirmsskolā. E-grāmatu var izmantot arī vecāki un citi pieaugušie, kuri darbojas ar bērniem.Materiāls iesniegts konkursa "Mācies digitāli" (2020./2021. māc. g.) ietvaros.

 • Pasaku brīnumainā pasaule

  Pievienots:

  Jelgavas privātajā pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaigznīte” īsteno pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu, un valsts valodas sekmīgākai apguvei tiek izmantoti pasaku dramatizējumi kā metode.

 • Rokasgrāmata pirmsskolas pedagogiem „Mācības bilingvāli un latviešu valodā” sniedz teorētisko pamatojumu tam, kas jāņem vērā, plānojot un īstenojot latviešu valodas un citu jomu mācību satura integrētu apguvi, un piedāvā metodiskus ieteikumus rotaļnodarbībām. Rokasgrāmata izstrādāta Latviešu valodas aģentūras īstenotā ESF projekta Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.

 • Puzles kā didaktiskie materiāli

  Pievienots:

  Plānojot mācību tematu un izvēloties tam nepieciešamos materiālus izvirzīto sasniedzamo rezultātu īstenošanai, ievērojot katra bērna attīstības vajadzības, skolotājs var veidot savus oriģinālos didaktiskos materiālus, Šim nolūkam var izmantot puzles pamatu.

 • Lieldienas

  Pievienots:

  Apkopoti Latviešu valodas aģentūras izstrādātie materiāli par Lieldienām – spēles, uzdevumi, rotaļas, noderīgas idejas svētku gaidīšanai un svinēšanai. Materiāli paredzēti darbam ar bērniem līdz 6 gadu vecumam.

 • Jelgavas pilsētas PII "Sprīdītis" pieredzes apraksts, kā tiek īstenota ideja “Teātris iet pie skatītāja”.

 • Metodiskā materiāla "Mans kalendārs" lietošana lietpratības pieejas īstenošanā pirmsskolā. Materiālu sagatavoja Kristīne Ūtrupa, Mg. sc.educ., PII "Liepiņa" vadītājas vietniece, Liepāja

 • Šobrīd arvien biežāk pirmsskolas vecuma bērniem novērojamas runas attīstības problēmas. Viena no metodēm, kas attīsta runātprasmi un rosina bērnu darboties un runāt, ir leļļu teātris.

 • Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Kamolītis” ir uzkrājusi pozitīvu pieredzi darbā ar mazākumtautību izglītojamajiem. Šī ilggadīgā darba rezultātā izveidots materiāls un novadītas darbnīcas Skola 2030 izglītības konferencē „Mūsu skola katram skolēnam”. Darbnīcās Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāde „Kamolītis” dalās pieredzē darbā ar mazākumtautību izglītojamajiem.

 • Latvija - mana Dzimtene

  Pievienots:

  Mērķis: iepazīstināšana ar Kurzemes pilsētām un ievērojamiem objektiem. Mācību materiāls: 1. pielikums - videomateriāls par Kuldīgu (parādot, pastāstot un norādot atrašanās vietu kartē); 2. pielikums - apraksts darbam ar Barboletas līdzsvara platformu; 3. pielikums - darba lapas sasniedzamo rezultātu diagnosticēšanai; 4. pielikums - videomateriāls - videorullītis par Barboletas līdzsvara platformas izmantošanu. Materiālu sagatavoja: Dace Mierkalne, Sanita Pomere, Maruta Česnauska

 • Mācību materiāla apraksts: gatavojoties jaunajam mācību gadam, svarīgi, pedagogiem un vecākiem saprast, kāds ir prasmju kopums, kas nosaka bērna gatavību skolai.

 • Sociāli emocionālā mācīšanās

  Pievienots:

  Materiāla mērķis un uzdevumi: Materiāls izveidots, balstoties uz Foruma “Mazu bērnu sociāli emocionālā labsajūta izglītības iestādē” diskusijas ekspertu sniegto informāciju. Faktori, kas veicina un kavē bērnu psihosociālo labsajūtu; Bērna sociāli emocionālās prasmes; Kā atrast laiku sociāli emocionālajām prasmēm?; Kā mācīt sociāli emocionālās prasmes?; Ko pedagogs var darīt, lai veiksmīgi organizētu sociāli emocionālo mācīšanos ikdienas mācību procesā?

 • Materiāls pirmsskolas iestāžu skolotāju profesionālo kvalitāšu paaugstināšanai. Mācīšanās var notikt patstāvīgi, kā arī mazās mācīšanās grupās attālināti. Sekmīgai zināšanu pilnveidei par pirmsskolas vecuma bērnu vispārējo attīstību varētu palīdzēt šie metodiskie materiāli – „Psihiskie procesi un bērna darbība” un „Izziņa, Pieaugušais – Bērns”.

 • Sadarbība ar vecākiem

  Pievienots:

  Materiāls par sadarbības veidošanu ar vecākiem.

 • Materiālā apkopotas pazīmes, kas liecina par pirmsskolas vadlīnijās noteiktā izglītības satura ieviešanu. Tās sadalītas blokos par: mācību vidi, bērna darbību, skolotāja darbību - plānošanu, mācīšanu un vērtēšanu.

 • Metodiskajā materiālā ir iekļauti 48 skaņu faili un katrai skaņai atbilstoši sagatavotas vizuālās uzskates kartītes ar vides objektiem, kas attēlo dzirdamo skaņu. Visas piedāvātās skaņas saistītas ar bērniem ierastu ikdienas vidi un darbībām. Metodiskais materiāls paredzēts pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem un izglītojamajiem mācību procesa dažādošanai. Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe M. Cabija un L. Gutnika.

 • Mērķis: Zināšanas plānojot pedagoģisko darbu bērncentrētā pirmsskolas izglītības grupā un iekārtojot vidi bērna pašvadītai darbībai un plānojot procesu.