Matemātika

Metodiskie materiāli

 • Atbalsta materiālus 11. klasei, ko var izmantot gan skolotāji, gan skolēni, veidojusi Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāja Krista Eglīte. Tie izstrādāti iepriekšējā standarta noteiktajā mācību saturā, bet darbā iekļautos stundu plānus un prezentācijas būs viegli pielāgot arī jaunajam mācību saturam, jo darba autore stundas veidojusi, akcentējot jaunajā standartā aktuālās prasmes un caurvijas. Materiāls iesniegts konkursa "Mācies digitāli" (2020./2021. māc. g.) ietvaros.

 • Materiālu izstrādājusi Liene Krieviņa (Jelgavas Valsts ģimnāzija). Tas veidots kā interaktīva GeoGebras grāmata ar vairākām aktivitātēm, katrā no tām ir formulēts sasniedzamais rezultāts, teorētiskā daļa ar uzdevumu un vingrināšanās uzdevumi. Materiāls iesniegts konkursa "Mācies digitāli" (2020./2021. māc. g.) ietvaros.

 • Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotājas Diānas Bušas atbilstoši jaunajai Skola2030 programmai veidots atbalsta materiāls 9. klases matemātikas skolotājiem. Tā mērķis ir palīdzēt plānot stundas tematā “Kas kopīgs četrstūriem, kuriem tieši divas malas ir paralēlas?”, piedāvājot jaunus risinājumus temata apguvē. Materiāls iesniegts konkursa "Mācies digitāli" (2020./2021. māc. g.) ietvaros.

 • Metodiskais līdzeklis “Portfolio mācību jomu satura un latviešu valodas integrētai apguvei” pamatizglītības un vidējās izglītības skolotājiem veidots, lai palīdzētu mazākumtautību skolēniem mācību priekšmetu satura apguves procesā apgūt arī latviešu valodu. Izstrādāts Latviešu valodas aģentūras īstenotā ESF projekta Nr.8.3.1.1/16 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.

 • Simetrija 4. klasei

  Pievienots:

  Materiāla mērķis un uzdevumi: Materiāls paredzēts gan pedagogiem, gan skolēniem mācoties par simetriju.

 • Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāju Lienes Sabules un Lienes Krieviņas kopīgais projekts, kurā viņas sadarbojās ar datorpratības, dabaszinātņu (bioloģijas un ģeogrāfijas) un angļu valodas pedagogiem, kopā ar skolēniem veidojot animācijas un video dabaszinātņu priekšmetos. Materiāls pārpublicēts no žurnāla "Skolas vārds".

 • Atgādnes matemātikā 1. klasei

  Pievienots:

  Metodisko materiālu sagatavoja izglītības metodiķe, speciālās izglītības skolotāja Ilze Šteinburga. Materiāla mērķis un uzdevumi: palīdzēt skolēniem ar mācīšanās traucējumiem apgūt pamatizglītības standarta mērķus, uzdevumus un prasībasmatemātikā1. klasē. Materiāls noderēs pedagogiem un izglītojamajiem, apgūstot matemātikas mācību vielu 1. klasē.

 • Lineāra funkcija

  Pievienots:

  Matemātika 7. klasei. Stundas tēma: Polinoma normālforma. Stundā sasniedzamie rezultāti: 1. Zina, kas ir polinoms, binoms, trinoms. 2. Pārveido polinomus normālformā. Materiāls iesniegts konkursa "Laiks iespējām" 2018./2019. ietvaros

 • Stundas tēma: „Taišņu un plakņu sastarpējais novietojums telpā”. SR: Izprot taisnes un plaknes savstarpējo novietojumu telpā. Izveido dotajai situācijai atbilstošu telpisko modeli, zīmējumu, pielieto simbolisko pierakstu. Grupa: Frizieri, 2. profesionālais kvalifikācijas līmenis, II kurss Stundas mērķis: Apkopot un sistematizēt iegūtās zināšanas un prasmes par taisnes un plaknes savstarpējo novietojumu telpā. Materiāls sagatavots konkursa "Laiks iespējām" ietvaros 2018./2019. m.g.

Koplietošanas telpu izmantošana attīstošās vides radīšanā

Katrā pirmsskolas izglītības iestādē ir grupas telpas un koplietošanas telpas. Izglītības pieejas maiņas kontekstā runājam par audzēkņa prasmi iejusties un darboties jaunos, neierastos apstākļos un situācijās. Bieži pedagogi pauž neapmierinātību ar lielo bērnu skaitu. ...

Lasīt vairāk

Pārsteigumi "Varavīksnē"

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes "Varavīksne" (Jelgava) darbinieki iestādes pagalmā ienes ...

Lasīt vairāk

Rokasgrāmata pedagogiem “Izzini sevi – saproti citus!”

Rokasgrāmata pedagogiem cieņpilnas komunikācijas kultūras veicināšanai klasē. Paredzēta klases audzinātājiem un citiem pedagogiem izmantošanai audzināšanas un sociālo zinību stundās 7. - 9. klasē. Rokasgrāmatas mērķis ir sniegt pedagogiem instrumentu kopumu, ...

Lasīt vairāk

Runājošā siena. Pirmskolas izglītības iestādes "Ķipari" piemērs

Jēdziens “runājošā siena” ir ienācis līdz ar jauno satura reformu un pieejas maiņu, taču atsevišķi runājošās sienas elementi tika lietoti Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs jau sen. Arī pirms daudziem gadiem audzinātājas izmantoja ...

Lasīt vairāk

Jaunā Ādažu sākumskolas ēka

Jaunā Ādažu sākumskolas ēka - interesanta, ērta, gaiša, krāsaina, ar ergonomiskām mēbelēm, kam maināms augstums. Skolā ir lifts, gaisa kondicionēšanas iekārtas, katrā klasē atrodas gan interaktīvā, gan baltā tāfele. Katrā klases telpas aizmugurē paredzēta ...

Lasīt vairāk

Rokasgrāmata skolēnu sociāli emocionālo prasmju novērtēšanai skolā

Sociāli emocionālā mācīšanās ir process, kurā apgūst prasmes: 1. saprast sevi (pazīt un pārvaldīt savas emocijas, domas un uzvedību); 2. saprast citus (būt iejūtīgiem, spēt ieņemt otra cilvēka skatapunktu); 3. veidot pozitīvas attiecības ar ...

Lasīt vairāk

Vadlīnijas par telpu nozīmi izglītības procesā

European Schoolnet iztrādātajās vadlīnijās var iepazīties ar pētījuma rezultātiem par apkārtējās vides un telpas iekārtojuma ietekmi uz izglītības procesu kopumā. Tajā iekļauts detalizēts apraksts par to, kā pareizi iekārtota fiziskā telpa palīdz mācību procesā, ...

Lasīt vairāk

Jelgavas 6. vidusskolas vide

Telpa sešgadniekiem, tēma – “Reiz pasakā” . Aktivitātes pakārtotas pasaku lasīšanai, tēlu iepazīšanai. Tika zīmēti, līmēti un veidoti priekšmeti, kas atklāj pasaku ...

Lasīt vairāk

Romuvas proģimāzijas (Romuvos progimnazija) vide

Jelgavas sadraudzības pilsētā Šauļi (Lietuva) ir 31 skola un 30 pirmsskolas izglītības iestādes. Katra no tām domā par iestādes attīstības iespējām. Romuvas proģimāzija ( Romuvos progimnazija) Šauļos kā vienu no perspektīviem attīstības virzieniem iezīmējusi ...

Lasīt vairāk

Cēsu 2. pamatskolas skolotājas Elīzas Karlsones pieredze - “Klases noteikumi”

Cēsu 2. pamatskolas pedagogi apguva profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu "Atbalsts pozitīvai uzvedībai". Programmas ietvaros katras klases audzinātājs kopā ar skolēniem izveidoja klases noteikumus. Nosacījumi noteikumu ...

Lasīt vairāk

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas vide

2019./2020. m. g. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija trīsdesmito mācību gadu uzsāka citā, plašākā skolas ēkā. Savas pastāvēšanas laikā skola savas mājvietas ir mainījusi astoņas ...

Lasīt vairāk

Bērniem piemērota vide - PII "Rotaļa"

Kā savā tīmekļa vietnē raksta PII "Rotaļa", iestādes uzdevums ir sagatavot bērnus dzīvei mainīgā pasaulē, attīstīt un nostiprināt viņos vēlmi patstāvīgi mācīties, izzināt sevi un apkārtni, analītiski domāt un izdarīt izvēli, darboties atraisīti un ...

Lasīt vairāk

Mālpils novada vidusskola

Mālpils novada vidusskolas vīzijā teikts, ka tā ir tehnoloģiski moderns novada mūžizglītības un interešu izglītības centrs ar augstu zināšanu ...

Lasīt vairāk

Jaunā arhitektūra jaunajai mācību pieejai pirmsskolā un sākumskolā

Slovēņu arhitekts Jure Kotnik savus darbus veido tā, lai tiem būtu izglītojoša funkcija, jo viņš uzskata, ka arhitektūra spēj ietekmēt. Tā ir daļa no apkārtējās vides, kas savukārt var ietekmēt aktivitāti, veidot piesaisti, iedvesmot mūs, būt kā vēl ...

Lasīt vairāk

Ādažu Brīvā Valdorfa skola

Viena no Valdorfpedagoģijas pamatdomām ir tā, ka cilvēkā jāattīsta viss – griba, jūtas, domāšana, lai tas kļūtu par vispusīgu, domājošu un atbildīgu sabiedrības daļu. Tāpēc arī vide ir tiek veidota, balstoties uz šo koncepciju. ...

Lasīt vairāk

Cēsu jaunā skola

Vide, telpu iekārtojums un izmantošanas mērķi tiek veidoti un radīti kopā ar audzēkņiem. Tā radīta, lai būtu mājīga, mūsdienīga un mācību procesu atbalstoša. Tā nemitīgi mainās un tiek attīstīta. Iestāde atbalsta gudru resursu izmantošanu, radošu ...

Lasīt vairāk

Pirmskolas izglītības programmas īstenošanas vide sākumskolā

Pirmsskolas izglītības grupas telpa iekārtota atbilstoši bērnu vajadzībām un interesēm, lai bērni varētu paši darboties, izvēloties sev interesējošu spēli vai materiālu. Tādā veidā bērniem tiek nodrošināta caurviju prasmes ...

Lasīt vairāk

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs

Veselības laboratorija Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra (ZRKAC) Veselības laboratorija izveidota, lai ģimenēm sniegtu iespēju bez maksas izglītot bērnus par veselīgu dzīvesveidu. Zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un ikdienas ...

Lasīt vairāk