6. jūnijā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika mācību gada noslēguma seminārs, kas pulcēja ap 130 dalībnieku. Tā vadmotīvs – “Izglītības iestāde kā mācīšanās organizācija”. Pasākumā tika atspoguļoti izglītības iestāžu labās prakses piemēri, kas izdevies šajā mācību gadā – veiksmes stāsti un atziņas.

Ar lekciju “Iestāde kā mācīšanās organizācija” pasākumu atklāja Reinis Upenieks, mg. psych., psihologs, pasniedzējs, vadības konsultants, Skola2030 profesionālās pilnveides eksperts. R. Upenieks stāstīja par to, ka katrs esam atbildīgs par savām sajūtām un kopējo mācīšanās procesa iznākumu. Tāpēc būtiski ir apzināties savas iespējas, ko ietekmē individuālā pieredze, vērtības, pārliecība. Šajā gadījumā var palīdzēt veselīga attieksme pret sevi, nezināmo, neskaidro, pārmaiņām un savām kļūdām, kas būtu jāuztver kā draugi nevis draudi, jo kļūdas tikai norāda uz pilnveidošanās iespējām.

Pēc iedvesmojošās lekcijas notika starptautiskā konkursa “FasTracKids balsis” uzvarētāja Krišjāņa Čulbas apbalvošana Viņš tika atzīts par labāko vecuma grupā “7+” Latvijas konkurencē. Konkurss tiek rīkots programmas FasTracKids Fundamental ietvaros. Tā ir pašvaldības mērķprogramma, kurā tiek mācītas dabas zinātnes, astronomija, bioloģija un zemes zinātnes, lai pirmskolas vecuma bērnos attīstu zinātkāri, vēlmi saprast apkārt pastāvošās dabas likumsakarības. Programmā topošie pirmklasnieki apgūst arī 21. gadsimta svarīgākās prasmes – radošumu, kritisko domāšanu, spēju komunicēt un sadarboties, kā arī līderību.

Pasākuma otrajā daļā pedagogiem tika piedāvāts plašs klāsts pieredzes darbnīcu. Par Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” pirmsskolas izglītības pilotiestāžu Skola 2030 pieredzi varēja uzzināt darbnīcās “PII “Kamolītis” pieredzes stāsts – otrais mācību gads projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Jelgavas pilsētas pašvaldības PII “Kamolītis”), “Mācību un audzināšanas procesa plānošana” un “Mācību un audzināšanas procesa organizēšana dienas garumā” (Ozolnieku novada PII “Saulīte”). Pieredzes darbnīcā “Dabaszinību eksperimenti pirmsskolā – mācīšanās iedziļinoties” Sanita Šabanska, Zintis Buls no ZRKAC rādīja trīs eksperimentu plānošanu no mērķa izvirzīšanas līdz secinājumiem un rezultātu prezentēšanai. Pirmsskolas skolotājas Jolanta Burņevska, Iveta Freimane, Vija Samoviča, Tatjana Vidončikova, Iveta Grudule, Ligita Tamane un Ieva Dakne no ZRKAC rokdarbu darbnīcā piedāvāja iespēju izveidot vienkāršas rotaļlietas un rotas ar sausās filcēšanas metodi.

Darbnīcā “FasTracKids inovatīvo programmu labās prakses piemēri Latvijā” pedagogi guva ieskatu, kāda pieredze un sasniegumi gūti programmās FasTracKids Fundamental un FasTracKids English Latvijā.

Darbnīcā “Pašvadītas mācīšanās sākumskolā” Marianna Madžule, Oskars Tanana-Lejava no Elejas vidusskolas (Skola 2030 pilotiestāde) dalījās atziņās, kā gūt ierosmi mācību procesa vadīšanai, lai skolēns patstāvīgi izvirzītu savu mācīšanās mērķi un to realizētu. Darbnīcā “Kritiskā domāšana un lasīšanas stratēģijas lasītprasmes veicināšanai” Inta Leilande (ZRKAC) iepazīstināja ar lasītprasmes diagnosticējošo darbu 2. klasei rezultātiem. Ar lasītprasmes veicināšanas labās prakses piemēriem dalījās skolotājas Ilze Lillā no Jelgavas 4. vidusskolas un Ingrīda Šmite no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas. Mūzikas stundas daļu, kurā skolēni paši izvirza sasniedzamo rezultātu, varēja vērot videofragmentā Ludmilas Stūres, Ingunas Lībietes, Daces Jakovļevas (Jelgavas 5. vidusskola) un Daces Pētersones-Gūtmanes (ZRKAC) vadītajā pieredzes darbnīcā “Mācību stundā sasniedzamais rezultāts”.

Mūsdienās tik bieži pieminētais vārds “līderis” atspoguļojās Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolotāju Anetes Olavas un Antras Latišas stāstā par pieredzi caurviju prasmju attīstīšanā, īstenojot programmu audzināšanas un mācību jomā „Līderis manī". Jelgavas Valsts ģimnāzijas (Skola 2030 pilotiestāde) pedagogu komanda - Alda Spirģe, Evija Slokenberga, Liene Krieviņa, Irina Ivanova darbnīcā "Jelgavas Valsts ģimnāzija - skola, kurā mācās visi" dalījās pieredzē, kā mērķtiecīgi organizēt skolotāju mācīšanos, kā mācīties kopā ar vecākiem, kā organizēt citādu mācīšanos skolēniem. Ar labās prakses piemēriem lasītprasmes attīstīšanā iepazīstināja Agita Lundberga un Aija Kuķalka no Jelgavas 4. sākumskolas.

Iepazīties ar IKT rīka Quizizz sniegtajām izmantošanas iespējām, kā arī praktiski izveidot testu savām mācību stundām palīdzēja Agija Lāce (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija). Erasmus+ projekta “Hooked on Math” izstrādāto mācību materiālu prezentācija un izmantošanas iespējas mācību procesā demonstrēja Ritma Tīrumniece, Margita Jirgensone un skolēni no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, rādot ģimnāzijas audzēkņu trīs izstrādātās spēles, kā arī iepazīstinot ar uzdevumiem matemātikā un dabaszinātņu priekšmetos no e-grāmatas. Darbnīcā “Snieguma līmeņu aprakstu (SLA) izmantošana bioloģijas stundā 7. klasē, modelējot šūnu” varēja iepazīties arī ar vienu no piedāvātajām aktivitātēm projekta Skola 2030 ietvaros – izveidotajiem aprobācijas materiāliem. Darbnīcu vadīja Lāsma Krastiņa no Bauskas 2. vidusskolas (Skola 2030 pilotiestādes).

ZRKAC saka paldies visiem darbnīcu vadītājiem, kā arī apmeklētājiem. Novēlam, lai jaunais mācību gads sāktos ar inovatīvām idejām par mācīšanu un mācīšanos, kas ir nepārtraukts savstarpējs process, kurā iesaistīti gan kolēģi, gan skolēni, tāpēc arī atbildība par gala iznākumu ir attiecināma uz visām iesaistītajām pusēm.