Katrā pirmsskolas izglītības iestādē ir grupas telpas un koplietošanas telpas. Izglītības pieejas maiņas kontekstā runājam par audzēkņa prasmi iejusties un darboties jaunos, neierastos apstākļos un situācijās. Bieži pedagogi pauž neapmierinātību ar lielo bērnu skaitu. Pedagoģiskā procesa plānošanas procesā var paredzēt  atsevišķām pirmsskolas izglītības grupas apakšgrupām darbošanos dažādās iestādes telpās, ieskaitot koplietošanas telpas.

Runājot par attīstošu vidi, pirmsskolas izglītības iestādē parasti domājam par grupas vidi, taču bieži vien piemirstam, ka attīstošas vides kontekstā vajadzētu uzlūkot arī iestādes koplietošanas telpas - gaiteņus, foajē, kopīgās ēdamtelpas.

Tā kā ierasti grupas telpās bērni darbojas uz horizontālām virsmām, tad koplietošanas telpas varētu būt tās, kur līdztekus horizontālajām virsmām ir iespējamas daudzveidīgas darbības arī uz vertikālajām virsmām. Piemēram, gaiteņa vai foajē sienai piestiprināta magnētiskā tāfele ar magnētiņiem vai pamats ar tajā izurbtiem caurumiem un blakus novietotu kastīti vai groziņu ar iespraužamām krāsainām figūrām. Ja materiāls ir izvietots, ņemot vērā iestādes audzēkņu vecumam nepieciešamo materiālu sarakstu, tad, organizējot pedagoģisko darbu, ir iespējams dažādās vietās darboties vairākām vienas pirmsskolas grupas apakšgrupām. Bērni darbojoties sastopas ar dažādiem iestādes darbiniekiem, kuri bērnus uzrunā, apjautājas par bērnu darbu un iecerēm. Bērniem ir iespēja veidot kontaktu, sarunu ar ne tikai ar grupas personālu, bet arī citiem iestādes darbiniekiem, kurus citādi reti sastop.

Tas ļauj arī ekonomiski izlietot materiālus, kurus iestāde iegādājusies nelielā skaitā to augstās cenas dēļ. Novietojot tos koplietošanas telpās, rodas iespēja ar tiem darboties katras grupas bērniem, ja vien šis materiāls atbilst viņu attīstības vajadzībām.

Ieguvumi bērnam

 • Bērni iemācās labāk orientēties pirmsskolas izglītības iestādes telpās.
 • Ir iespēja iepazīties ar iestādes darbiniekiem, kurus ikdienā, atrodoties grupas telpās, bērni nesastop.
 • Tiek veidotas un nostiprinātas pieklājīgas uzvedības iemaņas.
 • Veidojas prasmes izmantot jaunu vidi dažādu uzdevumu veikšanai.
 • Darbojoties ārpus ierastās grupas vides, bērni risina jaunas, negaidītas situācijas, izmantojot caurviju prasmes.
 • Iepazīstas ar daudzveidīgāku materiālu klāstu un to lieto.

Ieguvumi pedagogam

 • Grupas darbinieku komandai, plānojot darbu, ir iespēja izmantot daudzveidīgu vidi sasniedzamo rezultātu īstenošanai.
 • Plānojot darbu apakšgrupās, var nodrošināt mierīgāku saskarsmes vidi.
 • Ir iespēja izmantot materiālus, kuru nav konkrētās pirmsskolas izglītības grupas krājumā.
 • Pieredzes apmaiņa ar kolēģiem, plānojot sasniedzamos rezultātus un to īstenošanas iespējas nākamajam tematam.
 • Objektīvāki novērojumi par katra bērna prasmju attīstības pakāpi, redzot bērna darbošanos dažādos apstākļos, vidē.

 

Raksts un foto:
ZRKAC Izglītības un informācijas tehnoloģiju attīstības nodaļas galvenā speciāliste Ieva Dakne