Valodu jomu Jelgavas pilsētā vada Agita Ozoliņa un Inga Strode (Jelgavas Valsts ģimnāzija). Mācību joma ietver vairākus priekšmetus: latviešu valodu, mazākumtautību valodas un svešvalodas.

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs aicināja jomas vadītājas sniegt plašāku ieskatu jomas darbībā.

Kādu metodisko atbalstu jomas ietvaros izglītības iestādēm un skolotājiem ir iespēja saņemt?

Skolotājiem atbalstu iespējams saņemt grupu konsultācijās, tiekoties skolās, kā arī individuālās konsultācijās par mācību procesa organizēšanu un stundu plānošanu atbilstoši jaunajiem standartiem. Semināros valodu jomas skolotāji saņem informāciju par jaunumiem mācību priekšmetu metodikā.

Kāds atbalsts, Jūsuprāt, jomas pedagogiem šobrīd visvairāk nepieciešams?

Pedagogiem nepieciešams atbalsts un drauga pleca sajūta, kā arī dalīšanās savstarpējā pieredzē par mācību stundas plānošanu un vērtēšanu kā sistēmu.

Kā veidojas saikne starp jomas mācību priekšmetiem un pedagogu sadarbība?

Saikne starp mācību priekšmetiem rodas savstarpējās pieredzes semināros, kas tiek organizēti visu apgūstamo valodu skolotājiem kopā, apzinoties problēmu un mēģinot atrast kopsaucēju vai arī izstrādājot plānu, kā problēmu risināt, piemēram, konkrētas prasmes mācīšanā, kādu prasmes daļu skolēns apgūs katrā no valodu stundām.

Kādi, Jūsuprāt, ir nozīmīgākie sasniegumi, paveiktais mācību jomā?

Latviešu valodas skolotājiem ir bijusi iespēja piedalīties kursos par mūsdienīga mācību procesa organizēšanu pēc jaunajiem izglītības standartiem un paraugprogrammām. Vismaz 2 reizes gadā tiek organizēti semināri par mācību procesa plānošanu un vērtēšanu, kur kopā darbojas visas valodu jomas skolotāji. Skolotājiem pilsētā ir priekšstats, kā process tiek organizēts arī citās skolās.

Kāds atbalsts jau ir un kāds vēl būtu nepieciešams jums kā jomas vadītājām?

Atbalstu sniedz jomu vadītāju ikmēneša tikšanās ZRKAC, šobrīd tiešsaistē, kurās stiprinām cits citu, izanalizējam iepriekšējā mēneša darbus, plānojam turpmākos. Gada sākumā noteicām metodiskā darba prioritāti – tā ir formatīvā vērtēšana. Zemgales reģiona kompetenču atbalsta centrs vienmēr sniedz metodisku atbalstu, kad plānojam kursus jomas pedagogiem vai vēlamies profesionāli pilnveidoties kā jomas vadītāji.

Jūsu recepte spēku atjaunošanai, dzīvespriekam.

Neaizmirst par hobijiem, ģimeni un draugiem.

Novēlējums valodu jomas pedagogiem jaunajā - 2021. gadā. 

Apzinieties, ka mūsu pilsētā strādā lieliski pedagogi, savas jomas profesionāļi, kas iegūtās zināšanas un prasmes spēs pielāgot jaunā standarta piedāvātajam ceļojumam izglītības jūrā, lai savu kuģi (mācību priekšmetu) vadītu droši uz jaunām un vēl neatklātām zemēm!